Tantárgyak / Komplex tervezés 1.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPT811
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 10
Heti óraszám: 10
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Bulcsú Tamás
Fortvingler Éva
Fábián Gábor DLA
Helfrich Szabolcs DLA
Nagy Iván DLA
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás:

Tájékoztató a féléves terv elkészítéséhez

 

A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex I. során célunk egy engedélyezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat több szempontú, a lényegi tartalmi és műszaki-formai elemekre koncentráló modellezése.

A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint.

Beadandó/bemutatandó munkarészek:

1.     Koncepcióterv – beépítési javaslat - csak prezentáció

2.     Vázlatterv - csak prezentáció

3.     Féléves terv - prezentáció és beadás

 

Munkarészek részletezése:

1. Koncepcióterv – beépítési javaslat

A hallgató az általa választott helyszínre a kiadott program alapján elkészíti és nyilvánosan bemutatja a beépítési (helyszínrajzi) tervjavaslatot és az építészeti koncepciót. A feladatrész tartalma a következő:

1.0 Program bemutatása: a tervezendő létesítmény megnevezése, főbb funkcióinak ismertetése, funkcióséma készítése.

1.1 Helyszín bemutatása – a hallgató által választott helyszínről fotók, továbbá helyszínrajz bemutatása, ábrázolva és kommentálva a beépítésre vonatkozó előírásokkal.

1.2 A választott feladathoz/helyszínhez kapcsolódó min. 3 előkép rövid ismertetése / pontos adatokkal, hely, funkció, tervező, építés/tervezés éve, méret, relevancia, stb.

1.3 Helyszínrajz 1:1000 vagy 1:500 léptéknek megfelelő részletezettséggel:

a./ a létesítmény(ek) elhelyezését

b./ a külső teher- és személyforgalom megoldását az útvonalak, várakozók, rakodók jelölésével, a telek feltárásának és közúti, külső kapcsolatainak javaslatával

c./ a járulékos építmények elhelyezését

d./ a bejáratok jelölését

e./ a telek tájolását, az uralkodó szélirányt

f./ a bővítés és meglévő épülethez történő csatlakoztatás esetén a kapcsolódás lehetőségét

g./ telekmegosztás esetén a tervezett telekhatárokat

h./ a telekre vonatkozó beépítési előírásokat, valamint a tervezett épület ezen paramétereit összehasonlító táblázat formájában a helyszínrajzon.

1.4 Diszpozíciós alaprajz (lehet a helyszínrajzzal együtt is) – a tervezett épület földszinti alaprajzát jelöli a főbb helyiségek alaprajzi kontúrjával, pillérháló jelzésével vagy a tervezett szerkezetre való utalással és/vagy a megértéshez szükséges funkcióséma/folyamatábra ábrázolásával.

1.5 Tömegvázlatok, látványtervek  – a tervezett épület, építészeti beavatkozás vázlatos megjelenítése madártávlatból vagy fotómontázsként, látványtervként.

1.6 Modell – a helyszínrajzzal lehetőleg azonos léptékben készüljön, tüntesse fel a közvetlen környezetet és a terep lejtési viszonyait is.

 

2. Vázlatterv

A beépítési javaslatok bírálata és korrekciója után hallgató elkészíti és nyilvánosan bemutatja a tervezett létesítmény vázlattervét az alábbiak szerint:

2.0 Tervezési programot: a koncepciótervhez képest amennyibe változott, ha nem, akkor is röviden be kell mutatni!

2.1 Helyszínrajz 1:500 léptéknek megfelelően részletezve, amely tartalmazza:

a./ telekhatárokat, kerítéseket, kapukat, bejáratokat, parkolókat

b./ lejtős terepen a rétegvonalakat, a rendezett terep megjelenítését, fontosabb szintmagasságokat

c./ a csatlakozó külső- és belső úthálózatot

d./ égtájat és uralkodó szélirányt

e./ a telekre tervezett épületeket, építményeket és megnevezésüket a főbb kitűzési méreteikkel és szintadataikkal együtt

f./ az utak, térburkolatok, zöldterületek jelölését, megnevezését, lejtős terep esetén főbb szintadataikat

g./ párkány- és gerincmagasságot, szintek számát

h./ a közművek nyomvonalát (telken kívül és belül is)

i./ a közlekedési-, szállítási-, közúti-és személyforgalmat jól elkülönülő jelöléssel

j./ a bővítés esetleges lehetőségét.

2.2 Alaprajzok 1:200 léptéknek megfelelő részletezettséggel valamennyi szintről az alábbiak szerint:

a./ égtáj és szélirány jelölése

b./ a főbb méretek megadása (külső méretek, traktusmélységek, pillér-raszter mérete, szintadatok, stb.)

c./ ajtók, ablakok, bejáratok jelölése

d./ állandó berendezési tárgyak valamint a megértéshez szükséges berendezések ábrázolása

e./ a helyiségek megnevezése és alaprajzi mérete

f./ belső személy-, teher- és gazdasági forgalom jelölése.

2.3 Metszetek 1:200 léptéknek megfelelően részletezve az alaprajzoknak megfelelő kidolgozásban a megértéshez szükséges számban – legalább 2 egymásra merőleges síkkal felvett metszet szükséges, ajánlott a lépcsőn keresztül, amennyiben többszintes az épület. Tartalmilag az alábbiak szerint kell kidolgozni:

a./ tartó-és térelhatároló szerkezetek ábrázolása szükséges

b./ jellemző magassági méreteket meg kell adni

c./ alkalmazott szerkezeteket és anyagokat meg kell nevezni.

2.4 Homlokzatok 1:200 léptéknek megfelelően részletezve a létesítmény legalább két, meghatározó oldaláról.

2.5 Modell – a helyszínrajzzal lehetőleg azonos léptékben készüljön, tüntesse fel a közvetlen környezetet és a terep lejtési viszonyait is.

2.6 FIGYELEM: a vázlattervi szakaszban a szakági tanszékek felé is le kell adni bizonyos munkarészeket, ezek tartalmáról és a beadás időpontjáról az adott tanszék honlapján  kell tájékozódni!
 

3. Féléves terv

Bemutatott és jóváhagyott vázlatterv alapján hallgató elkészíti a féléves tervet, amely az építészeti munkarészeken túl a társtanszéki (tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti és építés-kivitelezési) feladatrészekből áll. Az építész tervanyag részletes tartalma a következő:

3.1 Helyszínrajz 1:500 léptékben, tartalma 2.1 szerinti

3.2 Alaprajzok 1:100 léptékben a konzulenssel egyeztetve, tartalma a 2.2 szerinti, azon kívül az alábbiak szerinti:

a./ a főbb méreteken túl az egyes helyiségek méreteit megadó kótákat is tartalmazza;

b./ az ajtókat nyitási iránnyal, az ablakokat osztással együtt tartalmazza,

c./ a funkcióhoz szükséges bútorozást jelölni kell,

d./ a helyiségek megnevezését, méretét és burkolatát is meg kell adni,

e./ a közvetlen környezetet szintén ábrázolni kell.

3.3 Metszetek 1:100 léptékben, a teljes terv megértéséhez szükséges számban, tartalmazzák:

a./ a jellemző magassági méreteket, továbbá a szerkezet alaprajzi/raszter méreteit

b./ szintmagasságokat

c./ a szerkezetek, anyagok megnevezését, rétegrendeket

d./ a fontosabb, nagyobb helyigényű épületgépészeti berendezéseket.

3.4 Homlokzatok 1:100 léptékben az összes eltérő homlokzatról.

3.5 Látványtervek tetszőleges technikával, az épület külső tömegét legalább két nézőpontból bemutatva, a környezet ábrázolásával.

3.6 Műleírások – az egyes konzultáló tanszékek előírásainak megfelelően a következő fejezetekre bontva:

a./ Építészeti műleírás, tartalmazza: a terv koncepcióját, a létesítmény és az egyes épületeinek, épületrészeinek rendeltetését, befogadóképességét, környezeti kapcsolatait-illeszkedését. Utalni kell a bővítés lehetőségére, ismertetni kell a tereprendezés és parkosítás javaslatát, az épületet alaprajzi kialakítását (funkció), az épület(ek) tartószerkezeti rendszerét (szerkezet), továbbá az építészeti kialakítás, homlokzatképzés és tömegformálás főbb indokait, ezen kívül a szükséges szakági műleírások (a konzultáló tanszékek előírásainak megfelelően):

b./ Épületszerkezeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szeirnt;

c./ Tartószerkezeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szeirnt;

d./ Épületgépészeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szeirnt;

e./ Építéskivitelezési műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szeirnt.

 

Önállóan készítendő tervfeladat

A képesség típusú kompetencia komplex értékelési módja önállóan készítendő tervfeladat formájában, egy alkalommal a félév során. A tervfeladat témája alapvetően a tervezői készségek önálló gyakorlására, a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a helyzet- és probléma felismerést, valamint az arra adható építészeti válasz minőségét helyezi a középpontba. A feladatot a tantárgy­felelős dolgozza ki, tartalmát, követelményeit, elkészítési körülményeit és a ráfordítható időtartamot is meg­határozva. Az önállóan készítendő feladatot nyilvános prezentáción kell bemutatni, szóbeli értékelést követően ötfokozatú skálán kerül értékelésre.

 

Egyéb előírások, a félévi tanulmányi munka elismerésének feltételei:

A./ Alaki, formai követelmények: valamennyi munkarész tetszőleges technikával készíthető. A félévközi bemutatások alkalmával ppt. és/vagy pdf formátumot kell csak beadni és bemutatni. A féléves tervlapok ajánlottan A/3-A/2-A/1, kivételes esetben A/0 vagy egyedi méretben készüljenek, vagy akkorára hajtott lapon adhatók be. A dokumentációkat a tervlap méretének megfelelő, tartalomjegyzékkel ellátott, tartós, könnyen kezelhető borítóban kell beadni.

B./ A gyakorlatokon való részvétel kötelező, csak az aktív munkával töltött gyakorlat számít jelenlétnek. A tervezési gyakorlati órák a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az ezt kiegészítő kari határozatok értelmében nem pótolható rajztermi gyakorlatnak tekintendők.

C./ A féléves tervfeladatot az ütemtervnek megfelelően a megjelölt határidőre – a készültségi foktól függetlenül – be kell adni.

D./ Az önálló tervezési feladat legalább elégséges szintű eredménye.

E./ Tervbeadás a kari rendelkezés és a mellékelt ütemterv szerint.

A terv osztályzatába az építészeti feladatrész 60%-os, az egyes társtanszéki feladatok 10­-10%-os arányban számítanak bele. A féléves jegy a terv (85%) és a félévközi teljesítmény (15%-önálló tervezési feladat) súlyozott átlaga alapján alakul.

 

2020. február 10.

 

Vasáros Zsolt DLA sk.

tanszékvezető egyetemi tanár

tantárgyfelelős

Letöltések:
BMEEPIPT811_IPAR_Komplex_1_Tantargyi_adatlap.pdf (1570 kB)Tantárgy adatlap
MOD_TEMATIKA_Komplex_I_2019_2020_2_Tervezo_BMEEPIPT811.pdf (271 kB)MOD_TEMATIKA
MOD_UTEMTERV_Komplex_I_2019_2020_2_Tervezo_BMEEPIPT811.pdf (166 kB)MOD_UTEMTERV
Ütemterv:
1.2020. február 10. hétfő 09:15-14:00  Bevezető előadás(ok) 
2020. február 13. csütörtök 08:15-13:00  Bevezető előadás(ok)/Zirc helyszínbejárás 
2.2020. február 17. hétfő 09:15-14:00  Bevezető előadás(ok) 
2020. február 20. csütörtök 08:15-13:00  Bevezető előadás(ok) 
3.2020. február 24. hétfő 09:15-14:00  Önálló tervezési feladat kiadása 
2020. február 27. csütörtök 08:15-13:00  Koncepcióterv készítése 
4.2020. március 02. hétfő 09:15-14:00  Önálló tervezési feladat prezentációja 
2020. március 05. csütörtök 08:15-13:00  Koncepcióterv készítése 
5.2020. március 09. hétfő 09:15-14:00  Koncepcióterv prezentáció és értékelés 
2020. március 12. csütörtök 08:15-13:00  Koncepcióterv prezentáció és értékelés 
6.2020. március 16. hétfő 09:15-14:00  Tavaszi szünet 
2020. március 19. csütörtök 08:15-13:00  Tavaszi szünet 
7.2020. március 23. hétfő 09:15-14:00  Vázlattervi hét 
2020. március 26. csütörtök 08:15-13:00  Vázlattervi hét 
8.2020. március 30. hétfő 09:15-14:00  Vázlatterv készítése 
2020. április 02. csütörtök 08:15-13:00  Vázlatterv készítése 
9.2020. április 06. hétfő 09:15-14:00  Vázlatterv prezentáció és értékelés 
2020. április 09. csütörtök 08:15-13:00  Vázlatterv prezentáció és értékelés 
10.2020. április 13. hétfő 09:15-14:00  Húsvét hétfő - szünet 
2020. április 16. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése 
11.2020. április 20. hétfő 09:15-14:00  Vázlatterv pótprezentáció és értékelés 
2020. április 23. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése 
12.2020. április 27. hétfő 09:15-14:00  Féléves terv készítése 
2020. április 30. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése 
13.2020. május 04. hétfő 09:15-14:00  Féléves terv készítése 
2020. május 07. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése/Önálló tervezési feladat beadása/pótlás 
14.2020. május 11. hétfő 09:15-14:00  Feldolgozási hét 
2020. május 14. csütörtök 08:15-13:00  Feldolgozási hét 
15.2020. május 22. péntek  Féléves terv beadása 12:00-ig 
2020. május 29. péntek  Féléves terv pótbeadása 12:00-ig/különeljárási díjjal 
Hírek
2020. 02. 23. 21:01
KOMPLEX 1. ZH KIÍRÁS CSATOLVA!!!

Kedves Hallgatók,

a komplex ZH (mai nevén önálló tervezési feladat) február 24-én de. 10:00-kor kerül kihirdetésre a Rákóczi téri Vásárcsarnok előtt, itt: https://goo.gl/maps/RXpNo5udyB82zahs8

A prezentáció következő hétfőn lesz, március 2-án 09.00-12.00 között.

A koncepciótervek prezentációját március 9-én és 12-én tartjuk.

Csatolt fájlok:
2019-2020-2_kx_zh_hun.pdf (457 kB)
2019. 01. 24. 21:20
KOMPLEX TERVEZÉS 1 PÓTJELENTKEZÉS!
Újabb hírek
Régebbi hírek