Tantárgyak / Diplomatervezés

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPSD02, BMEEPIPTD02, BMEEPIPTD03, BMEEPIPMD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 30
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dobai János DLA
Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás: A hatályos DIPLOMASZABÁLYZAT elérhető:


A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Letöltések:
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
Ütemterv:
1.2021.szeptember 14. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2021. szeptember 30. csütörtök tanszékvezetői iroda A nem tanszéki Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.2021. október 21. csütörtök 9.00-) Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek bemutatása, 
  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
4.2021. november 05. péntek 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv bemutatása - PÓTLÁS!  
  külön meghirdetett időbeosztás szerint  
5.2021. december 10. péntek 23.59 (Tanszéki Könyvtár) Diploma féléves tervek beadása 
 MOODLE/TEAMS  
6.2021. december 17. péntek 23.59 (Tanszéki Könyvtár) Diploma féléves tervek beadása - PÓTLÁS! 
 MOODLE/TEAMS  
7.2021. december 17. péntek 23.59 (Tanszéki Könyvtár) BSc Diplomatervek leadása védésre 
 MOODLE/TEAMS (BSc képzésen, keresztf. MSc-re jelentkezőknek!) 
8.2022. jan. 04. – jan. 06. kedd-csüt.  BSc Záróvizsga időszak 
04. kedd: Záróvizsga, 06. csüt. Diplomavédés  (BSc képzésen, keresztféléven MSc-re jelentkezőknek!) 
9.2022. január 10. hétfő 23.59 Tanszéki Könyvtár BSc Diplomatervek leadása védésre 
 MOODLE/TEAMS MSc és osztatlan Mesterképzés! 
10.2022. január 31 - február 04.   BSc Záróvizsga időszak: január 31 - február 2. 
hétfő - péntek  BSc Diplomavédések: február 02 - 04.  
11.2022. január. 10. hétfő 23.59 Tanszéki Könyvtár Diplomatervek leadása védésre 
 MOODLE/TEAMS (Osztatlan és MSc Mesterképzések!) 
12.2022. január 24 - február 04.    Diplomavédések (külön meghirdetett beosztás szerint) 
szerda-péntek  (Osztatlan és MSc Mesterképzések!) 
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2020. 10. 14. 16:00
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Kedves Kollégák, a tanszéki Titkárságunkon átvehetők a leadott Diplomaterv Adatlapok alapján elkészített Diplomaterv Kísérőlapok. Kérek mindenkit, hogy Nándori Edittől személyesen vegye át a sajátját, és azon szerezze be a vázlattervi aláírásokat  a felkért konzulenseitől, a jövő heti vázlattervi prezentációig bezárólag!
2020. 09. 14. 10:24
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A holnapi előadásunk elé a csatolt mellékletbe illesztettem a zirci témáinkat, és ajánlom azokat minden érdeklődő figyelmébe!
2020. 09. 13. 20:46

DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!

Kedves Kollégák,

Az előzetes terveknek megfelelően a jövő hét keddjének délelőttjén, tehát szeptember 15-én, kilenc órai kezdettel megtartjuk a tárgy szokásos félévindító tájékoztató előadását, amire minden érintett ezúton meghívunk.

Gyülekező: a Tanszék előtti folyosószakaszon. Az előadás pontos helyszínét a járványügyi helyzet lehetőségei szerint fogjuk meghatározni.

Terveink szerint a félév menetével kapcsolatos általános tájékoztatás keretén belül aTanszék által meghirdetett Diploma témákat és helyszíneket is röviden ismertetjük. 

2020. 08. 26. 20:09
DIPLOMATERVEZŐK FIGYELMÉBE!
A tárgyfelvétel lehetősége megnyílt a NEPTUN rendszerében!
Szeretettel hívjuk és buzdítjuk az érdeklődőket, és tanszéki témáinkkal várjuk a tárgyat a nálunk teljesíteni kívánó hallgatók jelentkezését.
Jelentkezni a felkérni kívánt konzulenssel történő előzetes egyeztetést követően ajánlott. A jelentkezés hivatalosan a NEPTUN felületén keresztül történik.
Aki még nem döntötte el, hogy kihez jelentkezik, vagy jelentkezése egyéb akadályba ütközik, kérem, röviden jelezze felém, és ezzel párhuzamosan küldje el nekem a portfólióját, és a tervezési tárgyakból elért féléves érdemjegyeit is. Mindenkinek igyekszünk segíteni.
Egyúttal kérem, hogy a jelentkezési szándékát, az egyeztetett konzulens nevét, a választani kívánt témát (egyéni - tanszéki) rövid e-mail útján mindenki felém is  jelezze.
A Diplomafélévet indító szokásos tájékoztatónkat előreláthatólag a második tanítási hét keddjén, azaz szeptember 15-én tartjuk meg. Ezt egy következő hírünkben erősítjük majd meg.
2020. 06. 21. 15:29
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (Osztatlan, MSc, BSc)!
A csatolt mellékletben közzétesszük a Diplomavédéseink beosztását.
Az eseményre a Microsoft TEAMS rendszerében kerül sor, a lebonyolítás rendjéről hamarosan tájékoztatót küldünk.
Emlékeztetőül: a Diplomavédés prezentációs anyagát kinek-kinek a védése előtt 48 órával föl kell töltenie a tanszéki DRIVE e célra elkészített, névre szóló mappáiba, a vonatkozó kari rendelkezések szerint.
Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánunk!
Újabb hírek
Régebbi hírek