Tantárgyak / Diplomatervezés

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPSD01, BMEEPIPTD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 30
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dobai János DLA
Dr. habil Vasáros Zsolt DLA
Gaul Cicelle DLA
Helfrich Szabolcs DLA
Lázár Antal DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Tárgyleírás: A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Letöltések:
osztatlan_diploma.pdf (361 kB)HATÁLYOS_Diplomaszabályzat
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
Ütemterv:
1.2019. február 12. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2019. február 21. csütörtök tanszékvezetői iroda A nem tanszéki Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.2019. március 28. csütörtök 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek bemutatása, 
  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
4.2019. április 11. csütörtök 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv bemutatása - PÓTLÁS!  
  külön meghirdetett időbeosztás szerint  
5.2019. május 17. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása 
   
6.2019. május 24. péntek 12.00  Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása - PÓTLÁS! 
   
7.2019. június 11. kedd 12.00 Tanszéki Könyvtár Diplomatervek leadása védésre 
   
8.2019. június 17.-28.  Diplomavédések 
hétfő - péntek 9.00-  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2019. 04. 09. 13:44
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A diploma vázlattervek pót bemutatására e hét csütörtökjén kerítünk sort.
Ezúttal nem hirdetünk beosztást, kérünk minden érintettet, hogy reggel fél kilenc órakor jelenjen meg a tanszéki Könyvtár helyiségében, ahol a prezentációk sora elindul. Célunk, hogy egymás munkáját, és az egyes tervek körül kialakult párbeszédet is kövessék az érintettek, és ne pusztán a saját prezentációjukkal legyenek elfoglalva.
A bemutatókra előadónként öt perc jut, amit rövid észrevételek, kritikák követnek.
Kérünk mindenkit, hogy ismertetésében a lényegre koncentráljon, hiszen a terveket már volt alkalmunk megismerni a két héttel ezelőtti prezentációkon. Most csupán arra vagyunk kiváncsiak, hogy milyen irányba fejlődött tovább a terv, és alkalmasnak találjuk-e arra, hogy év végén a Diplomabizottság elé bocsássuk, védésre. A prezentációk végén értékeljük az elhangzottakat, "megfelelt", vagy "nem felet meg" minősítéssel.
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
2019. 03. 26. 16:23
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!

március 28-án, csütörtökön esedékes Diploma-vázlattervi prezentációk beosztását a csatolt listában tesszük közzé. A bemutatókat vetített formában kérjük megtartani, mintegy nyolc perces terjedelemben, amit bizottsági kérdések, vélemények, javaslatok követnek. Az egyes prezentációk zárásaként kerül sor a bemutatott anyag értékelésére, és minősítésére. A prezentációk tartalmi-formai követelményeit a vonatkozó kari szabályzat rögzít. Az irat a honlapunk tantárgyi lapjáról letölthető. Kérek mindenkit, hogy anyagát az ott leírtak alapján állítsa össze. Kérem továbbá, hogy a bemutatandó tervdokumentációt egy A/3-as formátumú nyomtatását is hozza mindenki magával az eseményre, amit a prezentáció előtt a tárgyfelelősnek megőrzésre le kell majd adni.

Mindenkinek eredményes felkészülést, és sikeres védési napot kívánok!  

2019. 03. 18. 14:35
DIPLOMÁZÓINK FIGYELMÉBE!
A leadott DIPLOMATERVEZÉSI ADATLAP alapján elkészített és lepecsételt DIPLOMATERV KÍSÉRŐLAP személyesen átvehető a tanszéki Titkárságon!
Emlékeztetőül: 2019.03.28-án, csütörtökön tartjuk a félévközi rendes diploma vázlattervi prezentációt, az előre meghirdetett menetrendünknek megfelelően.
A prezentáció vetített lesz, amelynek keretében minden érintettnek be kell mutatnia a konzulensei által aláírt kísérőlapot is.
A beosztást hamarosan közzétesszük!

2019. 02. 08. 13:13
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (BSc, MSc, OSZTATLAN KÉPZÉSEN)!
A tárgyat fölvett hallgatóink számára a szokásos évindító tájékoztatónkat a jövő keddjén (2019.02.12-én) tartjuk meg, a tanszéki Könyvtár helyiségében, reggel kilenc órai kezdettel, amelyre minden érintettet várunk! A tájékozató időtartama várhatóan mintegy hatvan perc lesz.
Ismertetjük a tárgy féléves ütemezésének a menetrendjét, és a félév sikeres teljesítésének a kritériumait.
Egyúttal felhívom minden diplomázó hallgatónk figyelmét, hogy a tanszéki témáink a honlapunkon elérhetők! Ezúton is kérek mindenkit, hogy töltse le, és tanulmányozza át azokat! A programokkal, helyszínekkel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására is igyekszünk sort keríteni a keddi megbeszélésünkön.
2018. 11. 30. 09:58
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Az aláírt DIPLOMATERV KÍSÉRŐ LAPOK a tanszéki Titkárságon átvehetők!
A végleges leadáshoz a jelölteknek a kísérő lapon be kell szerezniük az érintett konzulensek aláírását is!
Újabb hírek
Régebbi hírek