Tantárgyak / Diplomatervezés

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPSD01, BMEEPIPTD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 30
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dobai János DLA
Dr habil Vasáros Zsolt DLA
Gaul Cicelle DLA
Helfrich Szabolcs DLA
Lázár Antal DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Tárgyleírás: A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Letöltések:
osztatlan_diploma.pdf (361 kB)HATÁLYOS_Diplomaszabályzat
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
Ütemterv:
1.2018. február 06. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2018. február 15. csütörtök  A Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.2018. március 20. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek bemutatása, 
  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
4.2018. április 10. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv bemutatása - PÓTLÁS!  
  külön meghirdetett időbeosztás szerint  
5.2018. május 18. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár Diplomatervek beadása 
   
6.2018. május 28. hétfő 12.00  Tanszéki Könyvtár Diplomatervek beadása - PÓTLÁS! 
   
7.2018. június 11. hétfő 12.00  Diplomatervek leadása védésre 
   
8.2018. június 18. - június 29.  Diplomavédések 
hétfő - péntek 9.00-  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2018. 06. 15. 20:53
DIPLOMAVÉDÉSEINK sorát június 20-án, szerdán kezdjük meg.
A védések helyszíne a K.212-es terem, kezdési időpontja reggel kilenc óra.
A jelöltek beosztását a csatolt iratban tesszük közzé.
Mindenkinek sikeres felkészülést és eredményes védést kívánunk!
2018. 05. 03. 14:03
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A kitöltött és aláírt, névre szóló DIPLOMATERV KÍSÉRŐ LAP a tanszéki Titkárságunkon személyesen átvehető!
2018. 02. 02. 15:42
VÁLTOZÁS!!!!!!!!!! / DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE / OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS / MSc / BSc2
A Diplomafélévet elindító tájékoztatót az előre meghirdetett időpont helyett egy héttel korábban, tehát az első oktatási hét keddjén, 2018. 02.06-án tartjuk a tanszéki Könyvtár helyiségében, reggel kilenc órai kezdettel! Minden érintett megjelenésére számítunk!
2017. 11. 23. 15:48
INTERNATIONAL 2017 PIRANESI STUDENT HONORABLE MENTIONA hétvégén (2018. november 17-19.) zajlott a 'Piranesi Építészeti Napok' konferencia, melynek keretében átadásra került a International 2017 Piranesi Student Honorable Mention hallgatói elismerés. A kiállítás és konferencia Egyetemünk eddigi legjobb szereplésével zárult, Sági Gergely // Timebox pavilonok TDK épülete bekerült az (egyetlen díjazott pályázat mellett) kiemelt 5 terv közé, melyeket 12 közép-európai egyetem, 24 terve közül került kiválasztásra.

Eredményekről bővebben:  www.pida.si/news/piranesi-2017

Az elismeréshez gratulálunk!
2017. 11. 20. 10:07
Az osztatlan képzés ismételt diploma vázlattervi bemutatását november 21-én kedden délelőtt, azaz a holnapi nap folyamán tartjuk meg, a tanszéki Könyvtár helyiségében. A prezentációk reggel kilenc órakor kezdődnek, az alábbi sorrendben.
Kötelezően bemutatandó: Blidár Tímea, Korózs Dóra, Novák Zsanett, Rebák Csaba, Hobok Tímea, Lőrincz Jonatán, Kun Zsófia.
Ezt követően, előre láthatólag kb. 11.00-tól kerülhet sor az ismételt bemutatásra javasolt tervek prezentációjára (amennyiben arra igény lesz): Batári Dorottya, Galántai Gergely.
A prezentációkra 15-15 percet szánunk, amelynek keretében vetített képes formában bemutatandó a terv továbbfejlesztett változata. A rövid ismertetést kérdések, hozzászólások, további javaslatok követik.
A bemutatók tartalmi - formai elvárásai megegyeznek a két héttel ezelőtti prezentációval szemben támasztott elvárásokkal! 
Újabb hírek
Régebbi hírek