Tantárgyak / Diplomatervezés

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPSD02, BMEEPIPTD02, BMEEPIPMD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 30
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dobai János DLA
Helfrich Szabolcs DLA
Lázár Antal DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: A hatályos DIPLOMASZABÁLYZAT elérhető:


A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Letöltések:
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
Ütemterv:
1.2020.szeptember 15. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2020. szeptember 24. csütörtök tanszékvezetői iroda A nem tanszéki Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.2020. október 22. csütörtök 9.00-) Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek bemutatása, 
  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
4.2020. november 06. péntek 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv bemutatása - PÓTLÁS!  
  külön meghirdetett időbeosztás szerint  
5.2020. december 11. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása 
   
6.2020. december 18. péntek 12.00  Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása - PÓTLÁS! 
   
7.2020. december 18. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár BSc Diplomatervek leadása védésre 
  (BSc képzésen, keresztf. MSc-re jelentkezőknek!) 
8.2021. jan. 05. – jan. 07. kedd-csüt.  BSc Záróvizsga időszak 
05. kedd: Záróvizsga, 07. csüt. Diplomavédés  (BSc képzésen, keresztféléven MSc-re jelentkezőknek!) 
9.2020. január 11. hétfő 12.00 Tanszéki Könyvtár BSc Diplomatervek leadása védésre 
  MSc és osztatlan Mesterképzés! 
10.2021. január 27 - február 2.   BSc Záróvizsga időszak: január 27 - 29. 
szerda - péntek  BSc Diplomavédések: január 29 - február 2.  
11.2021. január. 11. hétfő 12.00  Diplomatervek leadása védésre 
  (Osztatlan és MSc Mesterképzések! 
12.2021. január 20 - február 2.    Diplomavédések 
szerda-kedd  (Osztatlan és MSc Mesterképzések!) 
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2020. 10. 14. 16:00
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Kedves Kollégák, a tanszéki Titkárságunkon átvehetők a leadott Diplomaterv Adatlapok alapján elkészített Diplomaterv Kísérőlapok. Kérek mindenkit, hogy Nándori Edittől személyesen vegye át a sajátját, és azon szerezze be a vázlattervi aláírásokat  a felkért konzulenseitől, a jövő heti vázlattervi prezentációig bezárólag!
2020. 09. 14. 10:24
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A holnapi előadásunk elé a csatolt mellékletbe illesztettem a zirci témáinkat, és ajánlom azokat minden érdeklődő figyelmébe!
2020. 09. 13. 20:46

DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!

Kedves Kollégák,

Az előzetes terveknek megfelelően a jövő hét keddjének délelőttjén, tehát szeptember 15-én, kilenc órai kezdettel megtartjuk a tárgy szokásos félévindító tájékoztató előadását, amire minden érintett ezúton meghívunk.

Gyülekező: a Tanszék előtti folyosószakaszon. Az előadás pontos helyszínét a járványügyi helyzet lehetőségei szerint fogjuk meghatározni.

Terveink szerint a félév menetével kapcsolatos általános tájékoztatás keretén belül aTanszék által meghirdetett Diploma témákat és helyszíneket is röviden ismertetjük. 

2020. 08. 26. 20:09
DIPLOMATERVEZŐK FIGYELMÉBE!
A tárgyfelvétel lehetősége megnyílt a NEPTUN rendszerében!
Szeretettel hívjuk és buzdítjuk az érdeklődőket, és tanszéki témáinkkal várjuk a tárgyat a nálunk teljesíteni kívánó hallgatók jelentkezését.
Jelentkezni a felkérni kívánt konzulenssel történő előzetes egyeztetést követően ajánlott. A jelentkezés hivatalosan a NEPTUN felületén keresztül történik.
Aki még nem döntötte el, hogy kihez jelentkezik, vagy jelentkezése egyéb akadályba ütközik, kérem, röviden jelezze felém, és ezzel párhuzamosan küldje el nekem a portfólióját, és a tervezési tárgyakból elért féléves érdemjegyeit is. Mindenkinek igyekszünk segíteni.
Egyúttal kérem, hogy a jelentkezési szándékát, az egyeztetett konzulens nevét, a választani kívánt témát (egyéni - tanszéki) rövid e-mail útján mindenki felém is  jelezze.
A Diplomafélévet indító szokásos tájékoztatónkat előreláthatólag a második tanítási hét keddjén, azaz szeptember 15-én tartjuk meg. Ezt egy következő hírünkben erősítjük majd meg.
2020. 06. 21. 15:29
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (Osztatlan, MSc, BSc)!
A csatolt mellékletben közzétesszük a Diplomavédéseink beosztását.
Az eseményre a Microsoft TEAMS rendszerében kerül sor, a lebonyolítás rendjéről hamarosan tájékoztatót küldünk.
Emlékeztetőül: a Diplomavédés prezentációs anyagát kinek-kinek a védése előtt 48 órával föl kell töltenie a tanszéki DRIVE e célra elkészített, névre szóló mappáiba, a vonatkozó kari rendelkezések szerint.
Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánunk!
Újabb hírek
Régebbi hírek