Tantárgyak / Diplomatervezés

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPSD02, BMEEPIPTD02, BMEEPIPMD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 30
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dobai János DLA
Helfrich Szabolcs DLA
Lázár Antal DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: A hatályos DIPLOMASZABÁLYZAT elérhető:


A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Letöltések:
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
Ütemterv:
1.2020. február 18. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2020. február 27. csütörtök tanszékvezetői iroda A nem tanszéki Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.!!!!(2020. március 31. kedd 9.00-) Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek bemutatása, 
2020. április 3. péntek 9.00- mód_COVID-19!!!! külön meghirdetett időbeosztás szerint_ÚJ IDŐPONTBAN _COVID-19!!! 
4.!!!!(2020. április 14. kedd 9.00-) Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv bemutatása - PÓTLÁS!  
2020. április 17. péntek 9.00- mód_COVID-19!!!! külön meghirdetett időbeosztás szerint _ÚJ IDŐPONTBAN_COVID-19!!! 
5.2020. május 22. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása 
   
6.2020. május 29. péntek 12.00  Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása - PÓTLÁS! 
   
7.2020. június 15. Tanszéki Könyvtár BSc Diplomatervek leadása védésre 
hétfő 12.00   
8.2020. jún. 29. – júl 1.  BSc Záróvizsga időszak 
hétfő - szerda  A Dékáni Hivatal és a Műszaki Tanszékcsoport szervezésében! 
9.2020. június 15.  Tanszéki Könyvtár Diplomatervek leadása védésre 
hétfő 12.00  MSc és osztatlan Mesterképzés! 
10.2020. július 1-3.    
szerda - péntek  BSc Diplomavédések  
11.2020. jún. 22 - júl. 3.  Diplomavédések 
hétfő - péntek  MSc és osztatlan Mesterképzés! 
12.    
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2020. 06. 21. 15:29
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (Osztatlan, MSc, BSc)!
A csatolt mellékletben közzétesszük a Diplomavédéseink beosztását.
Az eseményre a Microsoft TEAMS rendszerében kerül sor, a lebonyolítás rendjéről hamarosan tájékoztatót küldünk.
Emlékeztetőül: a Diplomavédés prezentációs anyagát kinek-kinek a védése előtt 48 órával föl kell töltenie a tanszéki DRIVE e célra elkészített, névre szóló mappáiba, a vonatkozó kari rendelkezések szerint.
Mindenkinek további eredményes felkészülést kívánunk!
2020. 04. 23. 08:55
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Menetrend szerint, rendben lezajlottak a Diploma vázlattervi prezentációk. A múlt hét péntekre, illetve e hét szerdára kitűzött pótláson az arra kötelezettek, és prezentációjukat bemutató hallgatók sikeresen szerepeltek. Az eredményt a csatolt mellékletben közzétesszük.
További jó munkát, és sikeres Diplomatervezés félévet kívánunk mindenkinek!
2020. 04. 14. 11:45
A két hetes felkészülési idő elterltével e hét pénteki napján (2020.04.17.) megtartjuk a Diploma vázlattervi prezentációk pótlását, az előre meghirdetettek szerint.
A bemutatókra ezúttal is a Microsoft TEAMS rendszerében kerítünk sort.
A prezentációk időbeosztását a csatolt táblázatban tesszük közzé.
A formai - tartalmi elvárások megegyeznek a két héttel ezelőtti alkalmunk kapcsán közöltekkel.
Minden érintettnek eredményes felkészülést, és sikeres szereplést kívánunk!
2020. 04. 07. 13:24
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (osztatlan és MSc képzések)
A csatolt táblázatban közzétesszük a 2020.04.03-i Diploma vázlattervi prezentációk minősítését.
A hivatalos Jegyzőkönyveket a tanszéki DRIVE mapparendszerében, a személyes vázlattervi mappákba föltöltöttük, amiket, aláírva, kérjük eljuttatni elektronikus úton a tárgyfelelősnek, további intézkedés végett.
A PÓT VÁZLATTERVI prezentációkat az előzetes tervek szerint 2020.04.17. péntekre tűzzük, ki. A lebonyolítás rendjéről a későbbiekben intézkedünk, az érintetteknek erről értesítést küldünk.
Mindenkinek eredményes felkészülést, és további jó munkát kívánunk!
2020. 03. 26. 13:32
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (OSZTATLAN ÖTÉVES, MSc ÉS BSc KÉPZÉSEK EGYARÁNT!
A kialakult helyzetre való tekintettel a kari vezetés döntése értelmében a Diploma vázlattervi prezentációk számára új időpontot tűztünk ki.
E szerint a bemutatók időpontja 2020. árprils 3-án, pénteken lesz. A "nem megfelelt" minőstést kapott tervek pót prezentációjára pedig két héttel később, azaz április 17-én, pénteken kerítünk majd sort. A bemutatók lebonyolításáról hamarosan értesítést küldünk az érintetteknek! 
Újabb hírek
Régebbi hírek