Tantárgyak / Diplomatervezés

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPSD01, BMEEPIPTD01
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 30
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Dobai János DLA
Helfrich Szabolcs DLA
Lázár Antal DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Letöltések:
osztatlan_diploma.pdf (361 kB)HATÁLYOS_Diplomaszabályzat
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
Ütemterv:
1.2020. február 18. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2020. február 27. csütörtök tanszékvezetői iroda A nem tanszéki Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.2020. március 31. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek bemutatása, 
  külön meghirdetett időbeosztás szerint 
4.2020. április 14. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv bemutatása - PÓTLÁS!  
  külön meghirdetett időbeosztás szerint  
5.2020. május 22. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása 
   
6.2020. május 29. péntek 12.00  Tanszéki Könyvtár Diploma féléves tervek beadása - PÓTLÁS! 
   
7.2020. június 15. Tanszéki Könyvtár BSc Diplomatervek leadása védésre 
hétfő 12.00   
8.2020. jún. 29. – júl 1.  BSc Záróvizsga időszak 
hétfő - szerda  A Dékáni Hivatal és a Műszaki Tanszékcsoport szervezésében! 
9.2020. június 15.  Tanszéki Könyvtár Diplomatervek leadása védésre 
hétfő 12.00  MSc és osztatlan Mesterképzés! 
10.2020. július 1-3.    
szerda - péntek  BSc Diplomavédések  
11.2020. jún. 22 - júl. 3.  Diplomavédések 
hétfő - péntek  MSc és osztatlan Mesterképzés! 
12.    
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2020. 01. 27. 11:15
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (Osztatlan, MSc, BSc)!
A 2019-2020/I. félév Diplomavédéseit 2020. január 29. és 31. között tartjuk meg, a csatolt beosztás szerint.
A Diplomavédések menete:
A Jelöltek a védés helyszínén (K211. sz. terem) fölsorakoznak a Bizottság előtt, reggel kilenc órakor. A védések az elnöki megynítóval kezdődnek.
A prezentációk várható időtartama mintegy 45 perc. A terv rövid, lényegre törő ismertetése után az opponenciát a Jegyző fölölvassa, majd a Jelölt válaszolhat az abban foglaltakra. Ezt követően a Bizottság kérdéseire válaszol, illetve reagál észrevételeire, kritikáira.
A védéseket követően a Bizottság zárt ülésen hozza meg döntését, amit a védés zárásakor ismertet a megjelentek előtt.
A védésekről Jegyzőkönyv készül.
Az első Jelölt a terveit az elnöki expozé előtt fölhelyezi a rendelkézésre álló paravánokra.
A sorban következő Jelölt az előtte zajló védés alatt a rendelkezésére álló tablókon előkészíti tablóit a védéséhez.
A védések nyilvánosak.
A sorrendet a csatolt táblázat tartalmazza!
Pontos megjelenést, és hatékony közreműködést várunk az érintettektől, a sikeres lebonyolítás érdekében.
Mindenkinek további zökkenőmentes felkészülést, és eredményes védést kívánunk!  
2019. 11. 04. 21:17
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Az előre meghirdetett menetrend szerint e hét szerdáján, azaz november 6-án, reggel kilenc órai kezdettel kerítünk sort a tanszéki Könyvtár helyiségében a nem megfelelt Diploma vázlattervek ismételt bemutatására.
A prezentációk tartalmi - formai követelményei változatlanok, az egyes bemutatók időkerete is megegyezik a két héttel ezelőttivel.
A beosztást a csatolt táblázat tartalmazza.
Minden érintett megjelenése kötelező! Számukra további sikeres felkészülést, és eredményes tervbemutatót kívánunk!
2019. 10. 16. 11:27
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
Az előzetesen meghirdetettek szerint a jövő hét hétfőjén, tehát 2019.10.21-én tatjuk meg a szemeszter Diploma vázlatterveinek tanszéki prezentációját, a tanszéki Könyvtár helyiségében, délután 13.00 órai kezdettel.
A beosztást a mellékletben csatolom.
A prezentáció tartalmi és formai követelményeit a vonatkozó Diplomaszabályzatokban rögzített elvárások szerint kérjük elkészíteni.
A terveket M1:200-as léptékben kell kidolgozni. A szóbeli előadás ki kell, hogy terjedjen a környezet rövid ismertetésére, a választott beépítés rövid indoklására, környezeti kapcsolatainak az érintésével, és az épület egészének M1:200-as léptékű bemutatására. Az előadáshoz a tervek 3D reprezentációját is kell készíteni, munkaközi fizikai makettel.
A prezentációk vetített formátumban zajlanak, de kérek mindenkitől egyidejűleg egy A/3-as nyomtatást is leadni a tervekről!
A prezentáció előfeltétele, hogy a Jelölt kitöltött és lepecsételt DIPLOMATERV KÍSÉRŐLAPPAL rendelkezzen, amin a vázlattervi szakasz eredményes abszolválását igazoló konzulensi aláírásoknak is szerepelniük kell!
A prezentációk után rövid oktatói értékelésre kerítünk sort, amely megfelelt - nem felet meg minőítéssel zárul. Egy-egy bemutatóra - hozzászólásokkal együtt - 15 percet tudunk szánni, kérek ezért mindenkit, hogy mondandóját 5-7 percbe sűrítse össze, hogy maradjon idő a kiértékelésre is!
A meg nem felelt vázlattervek ismételt bemutatásra kötelezettek, az előre meghirdetett időpotban.
Mindenkinek jó felkészülést és eredményes szereplést kívánok! 
2019. 10. 08. 13:06
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A kitöltött és leadott DIPLOMATERVEZÉSI ADATLAP  alapján elkészült DIPLOMATERV KÍSÉRŐ LAP  a tanszéki Titkárságon átvehető. Kérem az érintetteket, hogy nyomtatás előtt ellenőrizzék a bevitt adatokat!
Nyilvántartásom szerint nem adott le adatlapot: Kiglics Márton (BSc), Kunkli Imre István (BSc), Mihályi Kristóf (BSc), Dekkers Aaron William és Tóth Csenge.
Kérem a mulasztás sürgős pótlását, hogy a vázlattervi aláírások megszerzése ne ütközzön problémába! Diploma vázlattervet csak a szükséges szakági aláírások beszerzését követően lehet prezentálni, amiket a kísérő lapokon kell és lehet dokumentálni! 
2019. 09. 04. 09:14
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (osztatlan ötéves, MSc és BSc kurzusok egyaránt)!
A Diplomatervezés c. tárgyaink félévét elindító tájékoztatónkat 2019. szeptember 17-én, kedden tartjuk a tanszéki Könyvtárunkban, reggel kilenc órai kezdettel.
A tájékoztatón röviden ismertetjük a féléves  menetrendet, a tárgy sikeres teljesítésének a követelményeit. Minden érintettel várunk!
Újabb hírek
Régebbi hírek